Με αφορ­μή την απο­κά­λυ­ψη Βαλ­λια­νά­του, να ανα­δεί­ξου­με την τα­ξι­κό­τη­τα της ορο­θε­τι­κό­τη­τας, ει­δι­κά σή­με­ρα που πάρα πολ­λοί νε­ο­δια­γνω­σμέ­νοι ορο­θε­τι­κοί είναι ανα­σφά­λι­στοι και αντι­με­τω­πί­ζουν συχνά δυ­σκο­λί­ες στην πρό­σβα­ση στα δη­μό­σια νο­σο­κο­μεία. Να απαι­τή­σου­με την απρό­σκο­πτη και δω­ρε­άν πα­ρο­χή των αντι­ρε­τροϊ­κών φαρ­μά­κων σε όσους την έχουν ανά­γκη, χωρίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Να συ­νε­χί­σου­με να ζη­τά­με να υπάρ­
χει η δυ­να­τό­τη­τα για δω­ρε­άν και ανώ­νυ­μο τεστ HIV σε όλες τις πό­λεις της Ελ­λά­δας και την ίδρυ­ση άλλων δύο Μο­νά­δων Ει­δι­κών Λοι­μώ­ξε­ων στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Και πάνω απ’ όλα, να πα­λέ­ψου­με για την κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νια­κών πο­λι­τι­κών που απει­λούν να με­τα­τρέ­ψουν την υγεία σε υπη­ρε­σία πο­λυ­τε­λεί­ας, προ­σι­τή σε λί­γους…
Το ερώ­τη­μα του τί­τλου είναι το πρώτο ερώ­τη­μα που πρέ­πει να μας απα­σχο­λεί, όταν κρί­νου­με πρά­ξεις, κι­νή­σεις και δη­λώ­σεις των πο­λι­τι­κών. Αντι­θέ­τως, από το πρώτο δευ­τε­ρό­λε­πτο που ο Γρη­γό­ρης Βαλ­λια­νά­τος έγρα­ψε στοfacebook ότι είναι ορο­θε­τι­κός (δη­λα­δή φο­ρέ­ας του HIV), η κρι­τι­κή που του ασκή­θη­κε βα­σί­στη­κε σε υπο­θέ­σεις (ή βε­βαιό­τη­τες - δεν είναι ση­μα­ντι­κό) που επι­κε­ντρώ­θη­καν στα προ­σω­πι­κά -και μόνο- κί­νη­τρά του. Λίγοι ήταν αυτοί που εστί­α­σαν στο αν και ποιες κοι­νω­νι­κές ομά­δες (ορο­θε­τι­κοί, ομο­φυ­λό­φι­λοι κ.λπ.) ή/και ιδε­ο­λο­γι­κοί χώροι/κόμ­μα­τα ωφε­λού­νται ή μπο­ρούν, αν πα­ρέμ­βουν ανα­λό­γως, να ωφε­λη­θούν από το ζή­τη­μα που άνοι­ξε με τη δή­λω­ση αυτή. Σχε­δόν κάθε κρι­τι­κή πε­ρι­στρά­φη­κε γύρω από το πα­ρελ­θόν του Γρ. Βαλ­λια­νά­του και τα προ­σω­πι­κά οφέλη που αρ­κε­τοί υπο­στη­ρί­ζουν ότι έχει απο­κο­μί­σει από τη δρα­στη­ριό­τη­τά του στο ΛΟΑΤ κί­νη­μα. Δε θα ασχο­λη­θού­με με αυτές τις φήμες στη συ­γκε­κρι­μέ­νη πε­ρί­πτω­ση, γιατί μικρή ση­μα­σία έχουν, ακόμα και αν αλη­θεύ­ουν.
Κά­ποιοι θε­ώ­ρη­σαν ότι με το να δη­λώ­σει ορο­θε­τι­κός προσ­δο­κά σε προ­σω­πι­κό όφε­λος, στο να πε­τύ­χει και άλλη δη­μο­σιό­τη­τα και να κερ­δί­σει για την υπο­ψη­φιό­τη­τά του στο Δήμο της Αθή­νας τις ψή­φους των προ­ο­δευ­τι­κών ψη­φο­φό­ρων και των… ορο­θε­τι­κών. «Γιατί το έκανε τώρα;», ανα­ρω­τιού­νται. «Τι ση­μα­σία έχει αν είναι ορο­θε­τι­κός, και γιατί το δια­φη­μί­ζει»; «Προ­φα­νώς θέλει να προ­κα­λέ­σει, για να στρα­φεί η επι­και­ρό­τη­τα πάνω του».
Πριν ασχο­λη­θού­με με αυτά τα ερω­τή­μα­τα, ας 
εξε­τά­σου­με την ουσία του θέ­μα­τος, δη­λα­δή τον αντί­κτυ­πο μιας τέ­τοιας δή­λω­σης στην κοι­νό­τη­τα των ορο­θε­τι­κών, αλλά και την κοι­νω­νία γε­νι­κό­τε­ρα. Όπως έχου­με το­νί­σει και σε προη­γού­με­νο άρθρο, ο ιός του AIDS (δη­λα­δή ο HIV) και γε­νι­κό­τε­ρα τα σε­ξουα­λι­κώς με­τα­δι­δό­με­να νο­σή­μα­τα (ΣΜΝ) απο­τε­λούν το πιο με­γά­λο τα­μπού στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία. Εξαι­τί­ας της ολι­γω­ρί­ας του αστι­κού κρά­τους και της μειω­μέ­νης χρη­μα­το­δό­τη­σης, στην Ελ­λά­δα δεν γί­νο­νται συ­στη­μα­τι­κές κα­μπά­νιες ενη­μέ­ρω­σης του πλη­θυ­σμού για τα ΣΜΝ. Επί­σης, λόγω της προ­κλη­τι­κής επιρ­ρο­ής της ορ­θό­δο­ξης θρη­σκεί­ας στη δη­μό­σια παι­δεία, στην Ελ­λά­δα δεν υπάρ­χει σε­ξουα­λι­κή αγωγή στα σχο­λεία. Συ­νε­πώς τα κρού­σμα­τα του HIV και άλλων ΣΜΝ αυ­ξά­νο­νται ρα­γδαία… Ταυ­τό­χρο­να, με­γά­λο μέρος της κοι­νω­νί­ας στιγ­μα­τί­ζει και απο­μο­νώ­νει τους φο­ρείς του HIV, αγνο­ώ­ντας ακόμα και τα στοι­χειώ­δη, ότι δη­λα­δή ο ιός αυτός με­τα­δί­δε­ται μόνο με απρο­φύ­λα­κτη πρω­κτι­κή ή κολ­πι­κή σε­ξουα­λι­κή επαφή (πολύ σπα­νιό­τε­ρα και στο­μα­τι­κή) και ότι η κοι­νω­νι­κή επαφή με τους φο­ρείς του HIV δεν είναι ΠΟΤΕ επι­κίν­δυ­νη. Εάν ένας ορο­θε­τι­κός είναι γρι­πω­μέ­νος και φταρ­νί­ζε­ται, ΔΕΝ με­τα­δί­δει τον HIV ποτέ, ακόμα και αν φταρ­νι­στεί σε από­στα­ση λίγων εκα­το­στών από τον δι­πλα­νό του. Για την ακρί­βεια, ο ιός ΔΕΝ με­τα­δί­δε­ται ούτε με το φιλί στο στό­μα1…
Εάν πάρα πολύς κό­σμος δεν έχει πλη­ρο­φο­ρη­θεί τα πα­ρα­πά­νω, πόσο μάλ­λον να γνω­ρί­ζει ότι με τα σύγ­χρο­να αντι­ρε­τροϊ­κά φάρ­μα­κα οι φο­ρείς του HIV είναι σχε­δόν απί­θα­νο να ανα­πτύ­ξουν AIDS. Οι ορο­θε­τι­κοί που τη­ρούν πιστά την αντι­ρε­τροϊ­κή αγωγή, ου­σια­στι­κά δε νο­σούν ΠΟΤΕ από AIDS και δεν ξε­χω­ρί­ζουν εμ­φα­νι­σια­κά από τους ορο­αρ­νη­τι­κούς (δη­λα­δή όσους δεν έχουν τον HIV). Η ει­κό­να με τους κά­τι­σχνους ασθε­νείς του AIDS να αρ­γο­πε­θαί­νουν στα νο­σο­κο­μεία από ευ­και­ρια­κές λοι­μώ­ξεις και καρ­κί­νο ανή­κει σε πε­ρα­σμέ­νες δε­κα­ε­τί­ες, εδώ και πάρα πολλά χρό­νια. Μά­λι­στα, οι φο­ρείς του HIV που παίρ­νουν τα σύγ­χρο­να φάρ­μα­κα είναι πολύ συχνό να αντι­με­τω­πί­ζουν τον ιό σε τέ­τοιο βαθμό, που να μην είναι πια ανι­χνεύ­σι­μος στο αίμα! Οι ορο­θε­τι­κοί με μη ανι­χνεύ­σι­μο ιικό φορ­τίο στο αίμα τους είναι πρα­κτι­κά σχε­δόν μη με­τα­δο­τι­κοί (είναι ελά­χι­στες οι πι­θα­νό­τη­τες με­τά­δο­σης του ιού από ορο­θε­τι­κό με μη ανι­χνεύ­σι­μο ιικό φορ­τίο). Εδώ ας προ­σθέ­σου­με μια ακόμα λε­πτο­μέ­ρεια, ελά­χι­στα γνω­στή και αυτή: Οι λοι­μω­ξιο­λό­γοι συ­νι­στούν στους ορο­θε­τι­κούς και στις ορο­θε­τι­κές να κά­νουν έρωτα με προ­φυ­λα­κτι­κό ΚΑΙ για να προ­φυ­λα­χθούν οι ίδιοι/-ες από το να κολ­λή­σουν και άλλο (δια­φο­ρε­τι­κό) στέ­λε­χος του HIV ή κά­ποιο άλλο ΣΜΝ (π.χ. ηπα­τί­τι­δα Β ή C ή τον ιό των κον­δυ­λω­μά­των), γιατί τότε πι­θα­νώς θα αδρα­νο­ποι­η­θούν τα φάρ­μα­κα που παίρ­νουν…
Εάν συ­νυ­πο­λο­γί­σου­με λοι­πόν ότι ακόμα και οι ορο­θε­τι­κοί με μη ανι­χνεύ­σι­μο ιικό φορ­τίο έχουν συμ­φέ­ρον να κά­νουν έρωτα με προ­φυ­λα­κτι­κό (ει­δι­κά στις πε­ρι­στα­σια­κές ερω­τι­κές επα­φές τους), συ­μπε­ραί­νου­με ότι οι πι­θα­νό­τη­τες να κολ­λή­σει κά­ποιος/α τον HIV από ορο­θε­τι­κό που παίρ­νει τα σύγ­χρο­να φάρ­μα­κα, είναι σχε­δόν ανύ­παρ­κτες… Αυτό ση­μαί­νει ότι ο πι­θα­νό­τε­ρος τρό­πος με­τά­δο­σης του HIV είναι από ορο­θε­τι­κούς που δεν γνω­ρί­ζουν ότι είναι ορο­θε­τι­κοί (γιατί δεν κά­νουν ποτέ το τεστ) και δεν χρη­σι­μο­ποιούν προ­φύ­λα­ξη. Ου­σια­στι­κά, οι ορο­θε­τι­κοί που το γνω­ρί­ζουν και παίρ­νουν αντι­ρε­τροϊ­κά φάρ­μα­κα είναι πολύ λι­γό­τε­ρο (έως και κα­θό­λου, στην πράξη) με­τα­δο­τι­κοί συ­γκρι­τι­κά με εκεί­νους τους αν­θρώ­πους που πι­στεύ­ουν ότι ο HIV δεν τους αφορά, δεν κά­νουν το τεστ και δεν βά­ζουν προ­φυ­λα­κτι­κό ούτε καν στις πε­ρι­στα­σια­κές επα­φές τους.Οι ορο­θε­τι­κοί που βρί­σκο­νται υπό αγωγή θα έπρε­πε να αντι­με­τω­πί­ζο­νται από το κρά­τος και την κοι­νω­νία ως οι πλέον ακίν­δυ­νοι για τη με­τά­δο­ση του ιού. Ταυ­τό­χρο­να είναι κρί­σι­μο να εν­θαρ­ρύ­νο­νται οι σε­ξουα­λι­κά ενερ­γοί άν­δρες και γυ­ναί­κες (ιδιαί­τε­ρα στις ευ­και­ρια­κές ερω­τι­κές επα­φές) να χρη­σι­μο­ποιούν πάντα προ­φυ­λα­κτι­κό και να κά­νουν το τεστ για HIV κάθε 6 μήνες. Αντι­θέ­τως, οι μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις του ση­με­ρι­νού κρά­τους έκτα­κτης ανά­γκης, αδια­φο­ρούν για το ζή­τη­μα του HIV και στιγ­μα­τί­ζουν τους ορο­θε­τι­κούς, με απο­κο­ρύ­φω­μα βέ­βαια την κυ­βέρ­νη­ση ΠΑ­ΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑ­ΟΣ, που επί υπουρ­γί­ας Α. Λο­βέρ­δου στο­χο­ποί­η­σε και δια­πό­μπευ­σε δε­κά­δες ορο­θε­τι­κές γυ­ναί­κες, την άνοι­ξη του 2012. Από την άνοι­ξη του ’12 και μετά γυ­ρί­σα­με με­ρι­κές… δε­κα­ε­τί­ες πίσω, καθώς η κοι­νω­νία εν­θαρ­ρύν­θη­κε από το ίδιο το κρά­τος να στιγ­μα­τί­ζει τους ορο­θε­τι­κούς!
Λόγω του απάν­θρω­που και ταυ­τό­χρο­να πα­ρά­λο­γου στιγ­μα­τι­σμού, οι πε­ρισ­σό­τε­ροι ορο­θε­τι­κοί και ορο­θε­τι­κές δεν απο­κα­λύ­πτουν την ορο­θε­τι­κό­τη­τά τους δη­μό­σια. Το απο­κρύ­πτουν από τη γει­το­νιά, τη δου­λειά, κά­ποιοι το λένε σε με­ρι­κούς φί­λους ή/και συγ­γε­νείς, κά­ποιοι δεν το λένε που­θε­νά. Κατά τη γνώμη μας, η από­κρυ­ψη της ορο­θε­τι­κό­τη­τας είναι μια απο­λύ­τως θε­μι­τή άμυνα των φο­ρέ­ων του HIV απέ­να­ντι στο στιγ­μα­τι­σμό, δε­δο­μέ­νου μά­λι­στα ότι οι πε­ρισ­σό­τε­ροι ορο­θε­τι­κοί ανή­κουν στον κόσμο της ερ­γα­σί­ας ή είναι φτω­χοί αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νοι, άρα δε δια­θέ­τουν τα υλικά μέσα να αντι­με­τω­πί­σουν μια εν­δε­χό­με­νη από­λυ­ση ή απόρ­ρι­ψη από την οι­κο­γέ­νεια και τον στενό κοι­νω­νι­κό τους πε­ρί­γυ­ρο… Ο στιγ­μα­τι­σμός λοι­πόν των ορο­θε­τι­κών έχει και μια εμ­φα­νέ­στα­τη τα­ξι­κή διά­στα­ση, καθώς είναι ευ­κο­λό­τε­ρο για κά­ποιον ευ­κα­τά­στα­το κα­πι­τα­λι­στή να απο­κα­λύ­ψει την ορο­θε­τι­κό­τη­τά του, συ­γκρι­τι­κά με κά­ποιον π.χ. ανα­σφά­λι­στο «πα­κε­τά» σε πι­τσα­ρία. Ο κα­πι­τα­λι­στής, ακόμα και αν χάσει πε­λα­τεία, δε θα αντι­με­τω­πί­σει πρό­βλη­μα επι­βί­ω­σης, ενώ ο «πα­κε­τάς» πι­θα­νά θα απο­λυ­θεί, με ανυ­πο­λό­γι­στες συ­νέ­πειες για τη ζωή και την υγεία του, κυ­ρί­ως στην πε­ρί­πτω­ση που δεν παίρ­νει το επί­δο­μα που παλιά δι­νό­ταν χωρίς κρι­τή­ρια στους ορο­θε­τι­κούς. Το ότι ΚΑΙ ο στιγ­μα­τι­σμός της ορο­θε­τι­κό­τη­τας εντάσ­σε­ται στο πλαί­σιο της τα­ξι­κής διαί­ρε­σης της κοι­νω­νί­ας, απο­δει­κνύ­ε­ται και από το πο­γκρόμ ενα­ντί­ον των ορο­θε­τι­κών γυ­ναι­κών την άνοι­ξη του 2012, το οποίο ορ­γα­νώ­θη­κε από το υπουρ­γείο υγεί­ας και την αστυ­νο­μία σε συ­γκε­κρι­μέ­να ση­μεία του κέ­ντρου της Αθή­νας, όπου συ­χνά­ζουν χρή­στες και χρή­στριες εν­δο­φλέ­βιων ου­σιών, όπως και με­τα­νά­στριες θύ­μα­τα του trafficking…
Δεν μπο­ρού­με πά­ντως να μην το­νί­σου­με ότι όσοι φο­ρείς του HIV παίρ­νουν το ρίσκο να μι­λή­σουν δη­μό­σια, συμ­βάλ­λουν κατά πολύ στην αλ­λα­γή της αντί­λη­ψης της κοι­νω­νί­ας για τους ορο­θε­τι­κούς. Αυτοί οι λίγοι ορο­θε­τι­κοί που εμ­φα­νί­ζο­νται δη­μό­σια ως τέ­τοιοι, κα­ταρ­ρί­πτουν με μιας τους μύ­θους που τους θέ­λουν να είναι βαριά άρ­ρω­στοι σε κά­ποιο κρε­βά­τι νο­σο­κο­μεί­ου, υπερ­βο­λι­κά αδύ­να­τοι και με το δέρμα τους διά­σπαρ­το με καρ­κι­νώ­μα­τα. Με τη δη­μό­σια πα­ρου­σία τους επι­τρέ­πουν στο κοινό να δια­πι­στώ­σει πως οι φο­ρείς του HIV δε δια­φέ­ρουν εμ­φα­νι­σια­κά από τους υπό­λοι­πους αν­θρώ­πους και (προ­φα­νώς) δε με­τα­δί­δουν τον ιό, όταν απλά βρί­σκο­νται δίπλα σε κά­ποιον ορο­αρ­νη­τι­κό και του μι­λά­νε ή τον αγ­γί­ζουν. Δεί­χνουν υγιείς και ΕΙΝΑΙ υγιείς, αφού όπως εί­πα­με και πριν, οι ορο­θε­τι­κοί που τη­ρούν πιστά την αντι­ρε­τροϊ­κή αγωγή δεν έχουν κα­νέ­να απο­λύ­τως πρό­βλη­μα υγεί­ας, πέρα από τις (διαρ­κώς μειού­με­νες με τα σύγ­χρο­να φάρ­μα­κα) πα­ρε­νέρ­γειες της αντι­ρε­τροϊ­κής αγω­γής. Με την αυ­το­πε­ποί­θη­ση που τους δίνει η απο­κά­λυ­ψη της ορο­θε­τι­κό­τη­τας, επη­ρε­ά­ζουν τη λε­γό­με­νη κοινή γνώμη και βοη­θούν να αλ­λά­ξει πια η στρε­βλή άποψη της πλειο­ψη­φί­ας για τον HIV, το AIDS και τα ΣΜΝ.


Όπως συμ­βαί­νει και με κάθε άλλο θέμα, η κοι­νω­νία ευαι­σθη­το­ποιεί­ται πε­ρισ­σό­τε­ρο όταν διά­ση­μα (ανα­γνω­ρί­σι­μα) πρό­σω­πα ασχο­λού­νται με κά­ποιο θε­ω­ρού­με­νο κοι­νω­νι­κό τα­μπού ή πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο όταν πλήτ­το­νται από αυτό το τα­μπού. Ο Γρ. Βαλ­λια­νά­τος μι­λώ­ντας για τον εαυτό του ως ορο­θε­τι­κό «επέ­βα­λε» στην ατζέ­ντα της επι­και­ρό­τη­τας το θέμα του HIV, με θε­τι­κό τρόπο. Μά­λι­στα, διευ­κρί­νι­σε ότι είχε απο­κα­λύ­ψει για πρώτη φορά ότι είναι ορο­θε­τι­κός το 2002. Αμέ­σως-αμέ­σως, με­γά­λο μέρος της κοι­νω­νί­ας που πί­στευε ότι όταν έχεις HIV, με­τα­δί­δεις τον ιό λες και είναι γρίπη και σύ­ντο­μα πε­θαί­νεις, συ­νει­δη­το­ποί­η­σε πως ένα γνω­στό πρό­σω­πο ήταν φο­ρέ­ας εδώ και πάρα πολλά χρό­νια και εξα­κο­λου­θεί να ζει και να είναι και υπο­ψή­φιος δή­μαρ­χος στη με­γα­λύ­τε­ρη πόλη της Ελ­λά­δας! Οι ει­κό­νες με τους σκε­λε­τω­μέ­νους ασθε­νείς του AIDS που είχαν στο μυαλό τους οι πε­ρισ­σό­τε­ροι αντι­κα­τα­στά­θη­καν μέσα σε λίγα δευ­τε­ρό­λε­πτα από την πα­ρου­σία ενός ώρι­μου άνδρα, που δε δια­φέ­ρει σε τί­πο­τα από οποιον­δή­πο­τε συ­νο­μή­λι­κό του και είναι σε θέση να διεκ­δι­κή­σει την εκλο­γή του ως δή­μαρ­χος Αθή­νας. Και αυτή είναι μόλις η πρώτη εντύ­πω­ση! Είναι πολύ πι­θα­νό ότι το πρώτο «σοκ» της κοι­νω­νί­ας, θα ακο­λου­θη­θεί από συ­ζη­τή­σεις για την ουσία του θέ­μα­τος, για τον HIV και τα υπό­λοι­πα ΣΜΝ, αυτή τη φορά όχι με όρους στιγ­μα­τι­σμού όπως την άνοι­ξη του ‘12, αλλά με πραγ­μα­τι­κή διά­θε­ση για ενη­μέ­ρω­ση και προ­φύ­λα­ξη. Η απο­κά­λυ­ψη του Βαλ­λια­νά­του συμ­βάλ­λει στην άμ­βλυν­ση του στίγ­μα­τος ενα­ντί­ον των ορο­θε­τι­κών. Επο­μέ­νως, πρώτα και κύρια ωφε­λού­νται οι ορο­θε­τι­κοί!
Είναι βέ­βαια αυ­τα­πό­δει­κτο ότι για τον Γρ. Βαλ­λια­νά­το ήταν πολύ πιο εύ­κο­λο να εκτε­θεί δη­μό­σια ως ορο­θε­τι­κός, συ­γκρι­τι­κά με κά­ποιον χα­μι­λό­μι­σθο επι­σφα­λή ερ­γα­ζό­με­νο ή κά­ποιον άνερ­γο. Αλλά η απο­κά­λυ­ψη του Βαλ­λια­νά­του δεν στε­ρεί­ται και ρί­σκων… Ήδη πολ­λοί τον κα­τη­γό­ρη­σαν για ανευ­θυ­νό­τη­τα, γιατί -λέ­νε- «αν δεν είσαι υπεύ­θυ­νος στην ερω­τι­κή σου ζωή και κολ­λάς HIV, πώς θα είσαι υπεύ­θυ­νος ως δή­μαρ­χος;» Επί­σης, δεν απο­κλεί­ε­ται να δε­χτεί «λάσπη» και επι­θέ­σεις από το φα­σι­σμό και το νε­ο­συ­ντη­ρη­τι­σμό - έχου­με άλ­λους 3 μήνες μέχρι τις εκλο­γές. Ακόμα και δη­μο­σιο­γρά­φοι του προ­ο­δευ­τι­κού χώρου έσπευ­σαν να του επι­τε­θούν (δη­λώ­σεις Βα­ξε­βά­νη ότι ο Βαλ­λια­νά­τος κά­πο­τε είπε πως το επάγ­γελ­μά του είναι «συ­νο­δός αν­δρών»)!


Ι
.
1 Ο HIV πε­ριέ­χε­ται στο σάλιο, αλλά σε πο­σό­τη­τες που δεν επαρ­κούν για τη με­τά­δο­σή του σε άλλο άτομο. Αντί­θε­τα, η πο­σό­τη­τα του ιού στο σάλιο είναι αρ­κε­τή για το τεστ σά­λιου για την ανί­χνευ­ση του HIV, που στην Ελ­λά­δα γί­νε­ται δω­ρε­άν στα πο­λυ­ϊ­α­τρεία της PRAKSIS και στο Athens Checkpoint.