Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

- CHILDREN OF LGBT PARENTS SHOULD NOT LOSE THEIR PARENTS WHEN THEY CROSS A BORDER!Ελσίνκι, 24 Σεπτεμβρίου, 2013Τι ζητά το NELFA από την Επίτροπο Viviane Reding:

- Τα παιδιά των ΛΟΑΤ οικογενειών δεν πρέπει να «χάνουν» τους γονείς τους όταν μετακινούνται από χώρα σε χώρα! Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη κατάσταση.
Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Οργανώσεων των ΛΟΑΤ Οικογενειών (Network of European LGBT Families Associations - NELFA), Juha Jämsä, παρέδωσε σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, δημόσια έκκληση για λογαριασμό των 21 οργανώσεων μελών του NELFA για την απρόσκοπτη ελευθερία στην μετακίνηση των ΛΟΑΤ οικογενειών και των παιδιών τους από χώρα σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με την ευκαιρία αυτή, η Πρόεδρος του NELFA, Catalina Pallàs, σχολίασε τα εξής:  «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν παιδιά που, ακόμα και σήμερα, κινδυνεύουν να απομακρυνθούν από τους γονείς τους όταν μετακινούνται (ως οικογένεια) από ένα κράτος μέλος με θεσμοθετημένη την προστασία στον γάμο και την οικογένεια, σε άλλο κράτος μέλος χωρίς θεσμοθετημένη ανάλογη προστασία. Είναι δυνατόν να εκτίθενται παιδιά σε κλίμα αβεβαιότητας όταν η νομική σχέση των δύο γονέων αναγνωρίζεται σε ένα κράτος μέλος, αλλά δεν αναγνωρίζεται σε κάποιο άλλο ή αναγνωρίζεται μόνο ο ένας από τους δύο γονείς;»
Ο Juha Jämsä, Αντιπρόεδρος του Δικτύου, πρόσθεσε τα εξής: «Μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός πως η παρούσα κατάσταση δημιουργεί παιδιά Β’ κατηγορίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  απλά και μόνο επειδή αυτά τα παιδιά τυχαίνει να έχουν δύο γονείς του ίδιου φύλου.»Οι οργανώσεις μέλη του NELFA ζητούν από την Επίτροπο Reding να εισηγηθεί νομοθετικής πρότασης για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των παιδιών των ΛΟΑΤ οικογενειών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση . Η συγκεκριμένη ίση μεταχείριση θα γίνει εφικτή μόνο όταν τα κράτη μέλη αναγνωρίσουν αυτόματα τα επίσημα νομιμοποιητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από ένα κράτος μέλος, όπως είναι οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, τα έγγραφα υιοθεσίας, τα πιστοποιητικά γάμου κλπ, με τα οποία αποδεικνύεται η οικογενειακή κατάσταση.
Το Δίκτυο NELFA κάλεσε, παράλληλα, την Επίτροπο Reding να πάρει αμετάκλητη θέση υπέρ των παιδιών με ΛΟΑΤ γονείς.Ο Luis Amorim , Πορτογάλος γκέι πατέρας που ζει στο Βέλγιο, δήλωσε ότι: «Κάτι τέτοιο δημιουργεί θετικό κλίμα ώστε ένα παιδί που έχει γονείς δύο γκέι άντρες οι οποίοι έχουν παντρευτεί στο Βέλγιο, να μην ‘χάσει’ τους γονείς του στην περίπτωση όπου η οικογένεια αποφασίσει να εγκατασταθεί στην Πολωνία, και για να μην χάσουν το δικαίωμα να θεωρούνται μητέρες δύο λεσβίες από την Ισπανία στην περίπτωση που αποφασίσουν να πάνε διακοπές στην Ιταλία. Είναι προφανές ότι τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαίωμα στην οικογένεια, ανεξάρτητα από το φύλο των γονέων με τους οποίους ζουν».Helsinki, 24 September 2013

NELFA TELLS EUROPEAN COMMISSIONER VIVIANE READING:
- CHILDREN OF LGBT PARENTS SHOULD NOT LOSE THEIR PARENTS WHEN THEY CROSS A BORDER! YOU CAN CHANGE THAT.
The Vice-President of the Network of European LGBT Families Associations (NELFA), Juha Jämsä, delivered today, 24 September, in Helsinki, Finland, a public petition on behalf of NELFA’s 21 national member associations asking for true freedom of movement for LGBT parents and their children in the European Union.

On this occasion, Catalina Pallàs, NELFA’s President, commented, “Today, in the European Union, some children risk losing their parents when their families cross the border from one Member State, where marriage and family equality are legally protected, into another Member State where this is not the case. How is it possible that some children are subject to such levels of legal uncertainty as to have two legal parents in one Member State but either just one or none in another?”Juha Jämsä, Vice-President of NELFA, added, “We are concerned that the current state of affairs has created a category of second-class children in the European Union, simply because these children happen to have two parents of the same sex.”

In the petition, NELFA’s members asked Commissioner Reding to introduce a legislative proposal to ensure equality of treatment for the children of LGBT parents across the European Union. This can be achieved by Member States automatically recognising the effects of those acts that have been validly performed by a Member State, such as registrations of births, adoption orders, marriage certificates, etc. confirming family status.NELFA invited Commissioner Reding to take a strong stand on behalf of children of LGBT parents.

Luis Amorim, a Portuguese gay father living in Belgium, said, “This would make it possible for a child with two legal fathers in Belgium, to continue ‘having’ them if the family decides to move to Poland and for a child with two legal mothers in Spain, to ‘still have’ their mothers in Italy if they go there on holidays. It is pretty obvious that children should be entitled to their families no matter where they live.”


FOR FURTHER CONTACT:
Juha Jämsä, Vice-President: +358 44 997 1956 (English, Finnish)
Luis Amorim, Board Member: +32-473 76 50 70 (English, French, Spanish, Portuguese)

FOR EDITORS:
Enclosure 1: 4 real-life cases involving LGBT families with children in the E.U.
Enclosure 2: About the Network of European LGBT Families Associations (NELFA)


http://www.nelfa.org/

NELFA si rivolge al Commissario Europeo Viviane Reding: “I figli delle famiglie omogenitoriali non devono perdere un genitore quando passano un confine. Questo può e deve cambiare!”


Helsinki, 24 Settembre 2013 - Juha Jämsä, Vicepresidente della Rete Europea delle Associazioni di Famiglie LGBT (NELFA), ha consegnato oggi una petizione pubblica per conto di 21 membri delle associazioni nazionali della Rete NELFA, chiedendo che i genitori LGBT e i loro figli godano di un’autentica libertà di movimento all'interno dell'Unione Europea.
Per  l’occasione Catalina Pallàs, Presidente di NELFA, ha dichiarato: “Oggi nell'Unione Europea ci sono bambini che rischiano di “perdere un genitore” ogni volta che, viaggiando con le loro famiglie, passano da un Paese UE in cui l’uguaglianza matrimoniale e famigliare è tutelata dalla legge a un altro Paese UE in cui questo non accade. Come è possibile che alcuni bambini siano soggetti a tali livelli di incertezza giuridica da avere due genitori legali in uno Stato membro, ma uno solo - o nessuno - in un altro?”
Juha Jämsä, Vicepresidente di NELFA, aggiunge: “Siamo molto preoccupati. L'attuale stato di cose ha creato di fatto, all'interno dell'Unione Europea, una categoria di bambini di serie B - semplicemente perché questi figli hanno genitori dello stesso sesso”.
Nella petizione, i membri di NELFA chiedono al Commissario europeo Reding di presentare una proposta legislativa che garantisca parità di trattamento ai figli di genitori LGBT in tutta l'Unione Europea. Ciò si potrà ottenere se gli Stati membri riconosceranno automaticamente gli effetti di tutti quegli atti ufficiali validi rilasciati da un altro Stato membro che stabiliscono in modo univoco la composizione del nucleo famigliare (certificazioni di nascita, adozione, matrimonio ecc.).
NELFA ha invitato il Commissario Reding a prendere una posizione forte e decisa a favore dei figli di genitori LGBT.
Luis Amorim, un padre gay portoghese che vive in Belgio, ha dichiarato:  “Un provvedimento simile permetterebbe a un bambino che in Belgio ha due padri legalmente riconosciuti, di  continuare ad “averli” se la famiglia decide di trasferirsi in Polonia; o a un bambino con due madri legalmente riconosciute in Spagna, di “conservare” le stesse madri anche quando si trova in vacanza con loro in Italia. È abbastanza evidente che tutti i bambini hanno diritto alla loro famiglia, dovunque si trovino a vivere.”

Per ulteriori contatti:
Juha Jämsä, Vicepresidente di NELFA: +358 44 997 1956 (parla inglese e finlandese)
Luis Amorim, Membro del direttivo di NELFA: +32 473 76 50 70 (parla inglese, francese, spagnolo e portoghese)
Giuseppina La Delfa
Presidente di Famiglie Arcobaleno – Associazione genitori omosessuali
Tommaso Giartosio
Ufficio stampa Famiglie Arcobaleno

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ σχολιάζεις εσύ - Comment Here

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Contact Us

Name *
Email *
Subject *
Message *
Powered byEMF Web Forms Builder
Report Abuse