Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013

7η Αντιρατσιστική Γιορτή του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών και της Κίνησης "Απελάστε το Ρατσισμό"

Ακτιβιστικα και οικογενειακα,σας περιμενουμε συμερα στις 18

Β Χώρος συζητήσεων: «Ομοφοβία/τρανσφοβία: Το αντιδραστικό συμπλήρωμα του ρατσισμού και του σεξισμού»
Ομιλητές/τριες: Μαρίνα Γαλανού (Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών), Αντώνης Σιγάλας (ΟΛΚΕ), Στέλλα Μπέλια (Οικογένειες Ουράνιο Τόξο), Νέλλη Καούνη (Colour Youth),
Συντονίζει η Γιάννα Γαϊτάνη (βουλευτίνα ΣΥΡΙΖΑ)
Screen Shot 2013-10-06 at 8.59.15 AMΟ λόφος του Κολωνού γέμισε πάλι χτες, παρά το ξαφνικό κρύο, όπως κάθε χρόνο, από χρώματα από όλο τον κόσμο. Ντόπιοι και μετανάστες συζητήσαμε για την κατάσταση στα σχολεία και τα νοσοκομεία και ανταλλάξαμε απόψεις με καλεσμένους μας από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία, για την άνοδο του φασισμού στις δικές τους χώρες και για το πώς πρέπει να συντονίσουμε την πάλη μας. Μας τίμησαν με την παρουσία τους πάνω από 50 συλλογικότητες, μεταναστευτικές κοινότητες, αντιρατσιστικές οργανώσεις, τοπικές αντιφασιστικές πρωτοβουλίες, σωματεία εργαζόμενων (όπως αυτό των απεργών πανεπιστημιακών), η LGBT κοινότητα, κινήσεις κατοίκων, το ΚΕΘΕΑ, το «Καράβι για τη Γάζα», φοιτητικές και μαθητικές οργανώσεις, έντυπα της Αριστεράς, εκδόσεις και βιβλιοπωλεία.
Αλλά επειδή γιορτή χωρίς φαγητό, κρασί και χορό δεν γίνεται, μετανάστες μαγείρεψαν φαγητά από τις χώρες τους και τα συγκροτήματα που συμμετείχαν εθελοντικά, μας έκαναν να ξεχάσουμε για λίγο τις δυσκολίες που όλοι περνάμε και να χορέψουμε σε ξέφρενους ρυθμούς.
Σήμερα σας περιμένουμε και πάλι για να συζητήσουμε για την κατάσταση στη Συρία και για την ομοφοβία, απαραίτητο συμπλήρωμα του ρατσισμού.
Και για να χορέψουμε και πάλι, βέβαια, στους ρυθμούς των HK & LES SALTIMBANKS που ήρθαν εθελοντικά για τη δική μας γιορτή από τη Γαλλία.
http://rproject.gr/article/7i-antiratsistiki-giorti-toy-kyriakatikoy-sholeioy-metanaston-kai-tis-kinisis-apelaste

To Σαββατοκύριακο 5 και 6 Οκτώβρη 2013, στον Λόφο Κολωνού, γίνεται για 7η συνεχόμενη χρονιά η Αντιρατσιστική Γιορτή του Κυριακάτικου Σχολείου Μεταναστών και τις Κίνησης «Απελάστε τον Ρατσισμό».
Στις δο­λο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις των νε­ο­να­ζί και τα πο­γκρόμ του «Ξέ­νιου Δία» απα­ντά­με με μια με­γά­λη συ­νά­ντη­ση αλ­λη­λεγ­γύ­ης, αντί­στα­σης και κοι­νού αγώνα ντό­πιων και με­τα­να­στών. Την ώρα που χι­λιά­δες ερ­γα­ζό­με­νοι του δη­μο­σί­ου αγω­νί­ζο­νται για να μην πε­ρά­σει η μνη­μο­νια­κή ισο­πέ­δω­ση του κοι­νω­νι­κού κρά­τους, ενώ­νου­με τη φωνή μας μαζί τους: Θέ­λου­με σχο­λεία και νο­σο­κο­μεία, όχι στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης. Στο εν­δε­χό­με­νο επί­θε­σης των ΗΠΑ στη Συρία και νέου κύ­μα­τος προ­σφύ­γων, τασ­σό­μα­στε απέ­να­ντι στις πο­λε­μο­χα­ρείς συμ­μα­χί­ες των προ­θύ­μων και αλ­λη­λέγ­γυοι στα θύ­μα­τά τους: Όχι στον πό­λε­μο – Άσυλο στους πρό­σφυ­γες.
Στις συ­ζη­τή­σεις που θα στη­θούν στο Λόφο Κο­λω­νού, συμ­με­τέ­χουν πρω­τα­γω­νι­στές της αντί­στα­σης από την Ελ­λά­δα και την Ευ­ρώ­πη.
Στις συ­ναυ­λί­ες ντό­πιοι, διε­θνείς και με­τα­νά­στες καλ­λι­τέ­χνες θα τρα­γου­δή­σουν μαζί μας για έναν κόσμο αλ­λη­λεγ­γύ­ης, χωρίς δια­χω­ρι­σμούς και δια­κρί­σεις.
Θα στη­θούν θε­α­τρι­κά, προ­βο­λές, δρώ­με­να, εκ­θέ­σεις βι­βλί­ου, φω­το­γρα­φί­ας και αφί­σας, παι­δό­το­πος, μπαρ και κου­ζί­νες από τον κόσμο.
Συμ­με­τέ­χουν δε­κά­δες με­τα­να­στευ­τι­κές, αντι­ρα­τσι­στι­κές & αντι­φα­σι­στι­κές, ερ­γα­τι­κές, εκ­παι­δευ­τι­κές και το­πι­κές συλ­λο­γι­κό­τη­τες.
Το πρό­γραμ­μα των συ­ζη­τή­σε­ων:

Σάβ­βα­το 5 Οκτώ­βρη, στις 6 μ.μ. :
Α Χώρος συ­ζη­τή­σε­ων: «Η πάλη ενά­ντια στο ρα­τσι­σμό και τον φα­σι­σμό σε Ελ­λά­δα και Ευ­ρώ­πη»
Ομι­λη­τές: Francesco Locantore (Ιτα­λία), Sébastien Chattillon (Γαλ­λία), Καζίμ Ραούζ (Αφ­γα­νι­κή Κοι­νό­τη­τα Ελ­λά­δας) & Ακτι­βι­στής του Γερ­μα­νι­κού αντι­φα­σι­στι­κού κι­νή­μα­τος
Συ­ντο­νί­ζει ο Θα­νά­σης Κούρ­κου­λας (Κί­νη­ση «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό» – Ελ­λά­δα)
Πα­ρεμ­βαί­νουν: Π.Λα­φα­ζά­νης, βου­λευ­τής Σύ­ρι­ζα, Τάκης Γιαν­νό­που­λος YRE – Antinazi zone
 
Β Χώρος συ­ζη­τή­σε­ων: «Διά­λυ­ση σχο­λεί­ων και νο­σο­κο­μεί­ων: Αγώ­νας υπε­ρά­σπι­σης των δη­μό­σιων αγα­θών για όλους ή «μόνο για Έλ­λη­νες» σε βάρος των με­τα­να­στών;
Ομι­λη­τές: Γιάν­νης Βαρ­δου­νιώ­της (Πρό­ε­δρος Β ΕΛΜΕ Πει­ραιά), Μπι­λάλ Καμάρ (Ανοι­χτό Σχο­λείο Με­τα­να­στών Πει­ραιά), Ομι­λη­τής από την Λαϊκή Συ­νέ­λευ­ση Σε­πο­λί­ων, Ομι­λη­τή από τους SUD Solidaires – Γαλ­λία
Συ­ντο­νί­ζει ο Αντώ­νης Κα­ρα­βάς (για­τρός, Ερ­γα­τι­κή Επι­τρο­πή ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Κυ­ρια­κή 6 Οκτώ­βρη, στις 6 μ.μ. :
Α Χώρος συ­ζη­τή­σε­ων: «Απει­λή πο­λέ­μου στη Συρία και προ­σφυ­γι­κά ρεύ­μα­τα: Τα ψέ­μα­τα της θε­ω­ρί­ας της «χω­ρη­τι­κό­τη­τας» και ο αγώ­νας ενά­ντια στα στρα­τό­πε­δα συ­γκέ­ντρω­σης».
Ομι­λη­τές/τριες: Dario Loperno (Ελ­βε­τία), Άρης Χα­τζη­στε­φά­νου (δη­μο­σιο­γρά­φος), Δη­μή­τρης Σαμίρ (Σύ­ριος Ακτι­βι­στής), Μάνια Μπαρ­σέφ­σκι (Υπεύ­θυ­νη Δι­καιω­μά­των Γραμ­μα­τεί­ας ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ) Συ­ντο­νί­ζει η Μαρία Μπό­λα­ρη (βου­λευ­τί­να ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Β Χώρος συ­ζη­τή­σε­ων: «Ομο­φο­βία/τραν­σφο­βία: Το αντι­δρα­στι­κό συ­μπλή­ρω­μα του ρα­τσι­σμού και του σε­ξι­σμού»
Ομι­λη­τές/τριες: Μα­ρί­να Γα­λα­νού (Σω­μα­τείο Υπο­στή­ρι­ξης Διεμ­φυ­λι­κών), Αντώ­νης Σι­γά­λας (ΟΛΚΕ), Στέλ­λα Μπέ­λια (Οι­κο­γέ­νειες Ου­ρά­νιο Τόξο), Νέλλη Κα­ού­νη (Colour Youth),
Συ­ντο­νί­ζει η Γιάν­να Γαϊ­τά­νη (βου­λευ­τί­να ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ)
Συ­ναυ­λί­ες/Δρώ­με­να στο χώρο του Ανοι­χτού Θε­ά­τρου του Λόφου Κο­λω­νού:
  Σάβ­βα­το 5 Οκτώ­βρη
  Στις 7 μ.μ. η θε­α­τρι­κή πα­ρά­στα­ση «Εκ­κλη­σιά­ζου­σες», της θε­α­τρι­κής ομά­δας Πε­νί­ας Τέ­χνες.
 
Ακο­λου­θεί συ­ναυ­λία, με την εθε­λο­ντι­κή συμ­με­το­χή των:
·        Τα κρου­στά του ΑΝΑΣΑ Culture Club
·        Muchatrela
·        Θο­δω­ρής Κο­το­νιάς & Μα­κρι­νά Ξα­δέρ­φια
·        Μάρθα Φρι­τζή­λα & Κumpara Project
  Κυ­ρια­κή 6 Οκτώ­βρη
 
Από τις 8 μ.μ., συ­ναυ­λία, με την εθε­λο­ντι­κή συμ­με­το­χή των:
·       Χορός από τα παι­διά του μπα­γκλα­ντε­σια­νού συλ­λό­γου “dOel” ·        Συ­γκρό­τη­μα Αφ­γα­νι­κής Κοι­νό­τη­τας Ελ­λά­δας ·        Encardia ·        HK & les Saltibancs (Γαλ­λία)  
Με προ­βο­λές, δρώ­με­να, εκ­θέ­σεις φω­το­γρα­φί­ας, βι­βλί­ου και αφί­σας, μπαρ και κου­ζί­να από τον κόσμο.

Η ημε­ρή­σια εί­σο­δος ενί­σχυ­σης είναι 5 Ευρώ και του δι­η­μέ­ρου 8 Ευρώ.
Η Εί­σο­δος θα είναι ελεύ­θε­ρη για τους ανέρ­γους, ντό­πιους ή με­τα­νά­στες.

Μέχρι τώρα συμ­με­τέ­χουν – στη­ρί­ζουν:
Σύλ­λο­γος Νι­γη­ρια­νών Γυ­ναι­κών
Νι­γη­ρια­νή Κοι­νό­τη­τα
Κέ­ντρο Αγω­νι­στι­κής και Πο­λι­τι­στι­κής Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Λαών Τουρ­κί­ας και Κουρ­δι­στάν
Μα­ρο­κι­νή Κοι­νό­τη­τα
Ένωση Αφρι­κα­νών Γυ­ναι­κών
Πο­λι­τι­στι­κός Σύλ­λο­γος Μπα­γκλα­ντές “dOel”
Κοι­νό­τη­τα Σιέρα – Λεόνε
Eπι­τρο­πή Μα­δα­γα­σκά­ρης
Σύλ­λο­γος Μα­ρο­κι­νών Σα­χα­ριάν
Ενω­τι­κή Πρω­το­βου­λία Εκ­παι­δευ­τι­κών Ξένων Γλωσ­σών
Λαϊκη Συ­νε­λευ­ση Σε­πο­λιων, Κο­λω­νού, Ακα­δη­μί­ας Πλα­τω­νος
Συ­ντο­νι­στι­κό 4ου δια­με­ρί­σμα­τος σχο­λεί­ων
Δη­μο­τι­κη Kί­νη­ση Κο­ρυ­δαλ­λού “ΠΑΜΕ ΑΛ­ΛΙΩΣ”
Δη­μο­τι­κή Κί­νη­ση Νί­καιας “ΚΟ­ΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ”
ΑΝΟΙ­ΧΤΟ ΣΧΟ­ΛΕΙΟ ΜΕ­ΤΑ­ΝΑ­ΣΤΩΝ
ΠΑ­ΜΠΕΙ­ΡΑΙ­ΚΟ ΑΝΤΙ­ΦΑ­ΣΙ­ΣΤΙ­ΚΟ ΜΕ­ΤΩ­ΠΟ
Δη­μο­τι­κή Κί­νη­ση Κε­ρα­τσι­νί­ου “ΑΛΛΟΣ ΔΡΟ­ΜΟΣ”
“Αλ­λη­λεγ­γύη για όλους” Κο­ρυ­δαλ­λού
Αλ­λη­λέγ­γυο Ια­τρείο Κο­ρυ­δαλ­λού
Αφ­γα­νι­κή Κοι­νό­τη­τα
Πο­λι­τι­στι­κό Κέ­ντρο Κουρ­δι­στάν
Colour Youth, Κοι­νό­τη­τα Lgbtq Νέων Αθή­νας
Σω­μα­τείο Υπο­στή­ρι­ξης Διεμ­φυ­λι­κών (Σ.Υ.Δ.)
Proud Press
Οι­κο­γέ­νειες Ου­ρά­νιο Τόξο
Ομο­φυ­λο­φι­λι­κή Λε­σβια­κή Κοι­νό­τη­τα Ελ­λά­δας (Ο.Λ.Κ.Ε.)
Thessaloniki Pride HOMOphonia – Thessaloniki Pride
Πε­ριο­δι­κό Asante
Θε­ρα­πευ­τι­κή Κοι­νό­τη­τα ΚΕΘΕΑ
Κοι­νό­τη­τα Γουι­νέ­ας
Βο­λι­βια­νοί Αθή­νας
Πρω­το­βου­λία “Ένα Κα­ρά­βι για τη Γάζα”
Praxis
Διε­θνές Βήμα
Σύλ­λο­γος ερ­γα­ζο­μέ­νων Βι­βλί­ου – Χάρ­του
Κοι­νό­τη­τα Ν.Αφρι­κής
Σύλ­λο­γος Ελεύ­θε­ρων Σύρων
Δη­μο­τι­κή πα­ρά­τα­ξη: “Κί­νη­μα στην Πόλη του Ζω­γρά­φου”
Δί­κτυο Αλ­λη­λεγ­γύ­ης Ζω­γρά­φου
Κα­σά­πι Ελλας (Ένωση Φι­λιπ­πι­νέ­ζων με­τα­να­στών στην Ελ­λά­δα)
” Το Μυρ­μή­γκι” Δί­κτυο Αλ­λη­λεγ­γύ­ης 6ης Κοι­νό­τη­τας
Αντι­φα­σι­στι­κό Μέ­τω­πο Παι­δεί­ας
Tαν­ζα­νι­κή Κοι­νό­τη­τα Ελ­λά­δας
Κοι­νό­τη­τα MAMA NA MWANA
Κοι­νό­τη­τα Κον­γκο­λέ­ζων
Δί­κτυο Κοι­νω­νι­κής Υπο­στή­ρι­ξης Προ­σφύ­γων και Με­τα­να­στών
Πίσω Θρα­νία
ΟΕΝΓΕ
Ζω­ντα­νή Βι­βλιο­θή­κη
Generation 2.0
Κέ­ντρο Ημέ­ρας Βαβέλ
Σιέρα Λεόνε
Κί­νη­ση κα­τοί­κων 6ης δη­μο­τι­κής κοι­νό­τη­τας
ΒΙΟΜΕ
  kar.​org.​gr
- See more at: http://rproject.gr/article/7i-antiratsistiki-giorti-toy-kyriakatikoy-sholeioy-metanaston-kai-tis-kinisis-apelaste#sthash.cv6wjOUO.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Εδώ σχολιάζεις εσύ - Comment Here

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Contact Us

Name *
Email *
Subject *
Message *
Powered byEMF Web Forms Builder
Report Abuse